یلدا بر آزادیخواهان، زحمتکشان و صلح دوستان شادباش!

یلدای ستم شکسته بادا

روز همگان خجسته بادا

زنجیر ستم ز پای ملت

با وحدت ما گسسته بادا

یلدای امسال را با اندوهی گران به پیشواز می رویم. یلدایی بدون پدران، مادران، خواهران، همسران و کادر پزشکی از جان گذشته. یلدایی بدون یارانی چون فریبرز رییس دانا اقتصاددان، رضا فراهانی کنگرانی کارگر خیاط، علیرضا جباری نویسنده، محمدرضا شجریان صدای خس و خاشاک، منوچهر آشتیانی جامعه شناس مارکسیست، مرتضا رحیم پناه سندیکالیست و کوهنورد. یلدایی بدون فرزندان معترض به زندگی رقت بار و مادران و پدران داغدار. یلدایی که در پس آن بی گمان صبحی روشن خواهد رسید. به یادشان شمعی خواهیم افروخت تا روشنایی بخش یلدایمان باشند.

شب یلدا به کام همه شیرین. از زحمتکشانی که در عرصه تولید کار می‌کنند تا کارتن خواب و گورخوابی که در سوز سرمای امشب به دنبال جان پناهی هستند.

یلدا بر پرستارانی که جان انسان ها را نجات می‌دهند و بر زنان تن‌فروشی که سیستم اجتماعی حاکم، آنان را وادار به تن‌فروشی کرده است تا نانی به خانه ببرند، نیز شاد.

یلدا بر رانندگانی که در جاده‌ها آواره نانی هستند و کودکان کاری که در خیابان و کارگاههای کوچک استثمار می‌شوند تا نانی به خانه ببرند نیز، شیرین.

یلدا بر استادان و آموزگارانمان که شب را کنار می‌زنند تا صبحی روشن را آشکار کنند نیز چون آب گوارا.

یلدا بر شب‌شکنان پشت دیوارهای زندان که صبح را در اتحاد خلق می‌بینند، شاد.

یلدا بر کودکان گل فروش، همچون گل و نوازندگان خیابانی که سازشان شادی برای انسانها به ارمغان می آورد ولی سرما بر جانشان مستولی می گردد، چون نان گرم لذیذ.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، یلدای باستانی را به عموم مردم ایران شادباش گفته شبی پر از شادی و گرمی خانه‌ها را با خنده‌هایی پر از عشق در این روزگار سخت برایتان آرزومندست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٩ آذر ١٣٩٩