مافیا در انبار ضایعات ذوب آهن

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با کشف یک عراده توپ دوران صفوی در انبار ضایعات ذوب آهن و بردن آن به موزه ای در اصفهان تردیدها به گمان مبدل شد که مدیریتی کارآمد در ذوب آهن وجود نداشته است. سالهاست کارگران سندیکایی مستقر در ذوب آهن به موضوع نظارت جدی بر انبارهای ضایعات که جولانگاه دزدان و مافیا در این کارخانه است به مدیران قبلی و فعلی هشدار داده است. بارها کارگران در میان این انبار ضایعات، قطعات سالم و مورد استفاده و یا قابل بازسازی و تعمیر را پیدا کرده و به مدیران شرکت هشدار داده بودند. در همین مورد بارها ما نیز به نظارت بر انبارها تاکید کرده بودیم و اعلام کرده بودیم که این قطعات سالم پس از فروش به عنوان آهن قراضه دوباره به شرکت فروخته می شود. متاسفانه هنوز هم این موارد نشانگر آن است که مافیا همچنان دست بالا را دارد. برای قطع دست دزدان باید نظارت بر انبارها ماموران خرید و فروش بصورت نوین و کارآمد باشد