محدود کردن آزادی بیان تا به کی؟

logofelezkar300x300

 دوستان کارگر
 در اقدامی غیر حرفه ای، سایت کانون صنفی معلمان ایران که تنها رسانه این تشکل مستقل آموزگاری است، فیلتر شده است و دسترسی به این سایت مقدور نیست. ما ضمن محکوم کردن این کج سلیقگی مسوولان خواهان رفع فیلتر از این سایت هستیم و همچنان از برپایی تجمع اعتراض آمیز آموزگاران در 10 اسفند این زحمتکشان حمایت می کنیم.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 
سندیکای کارگران نقاش استان البرز
29/11/1393

·