پیمانکارانی که به شیادی روی آورده اند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، برای جمعی از شیادانی که به نام پیمانکار در پروژه ها کار می کنند نابودی روح و روان کارگر بیکار و تحمیل هزینه ای برای رفت و آمد به پروژه به یک بازی پست تبدیل شده است. در سومار کردستان شرکت محمدیان از جمله این دست پیمانکاران است. به کارگر وعده هایی می دهند اما وقتی به سرکار می روی با خوابگاهی کثیف و بیش از حد شلوغ روبرو می شوی. غذا معلوم نیست به شما برسد یانه؟ بوفه هم نیست که چیزی بخری. حقوق استاد کار زیر ۵میلیون تومان است. اینترنت تعطیل. شبکه صفر. حقوق هر چهار ماه یک بار پرداخت می شود. در موقع قرارداد از کارگر سفته هم می گیرند.