سختی کار همچنان معضل کارگران ایران خودرویی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتراضات بی وقفه کارگران ایران خودرویی در مورد سختی کارشان همچنان ادامه دارد و بی توجهی مدیریت تنها اعتراضات را هر روزه بیشتر می کند. در حال حاضر با کمبود کارگر در همه سالن ها به دلیل بازنشسته شدن ٣هزار کارگر که به فشاری کاری مضاعفی نیز تبدیل شده و دستمزدهای غیر متناسب با کار، موضوع سختی کار به خواست اصلی کارگران زیر تبدیل شده است:

١- کارگران شرکت قالب های صنعتی ایران(آیکید) در قسمت پشتیبانی مونتاژ ٤

٢- کارگران موتورسازی یک که در دهه ٨٠ در واحد تعمیرات مکانیک به عنوان پیمانکاری کار کرده اند

٣- سرپرستان سیستم جامع تولید