موضوع پاداش در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پی اعتراضات ٢ سال اخیر کارگران ذوب آهنی در خصوص کمی دستمزد، فشار کاری، سودآوری افسانه ای در ذوب آهن و اینکه نوسازی، بهسازی و ابتکارات کارگران برای تعمیرات های اساسی و نظارت بر انبار ضایعات و کوتاه کردن دست دزدانی که در انبار ضایعات و توسط مافیا در این شرکت استخدام شده بودند اصل اساسی سودآوری است که حاصل تلاش کارگران بوده، این سودآوری باید در دستمزدهای کارگران دیده شود. به همین منظور معاون مالی ذوب آهن در نشستی اعلام کرده است:« بررسی و ساماندهی پاداش بر اساس سودآوری و بر مبنای تحقق اهداف سازمان صوت خواهد گرفت» ایشان نگفتند این اهداف چیست؟ کارگران سوال می کنند: اگر سهام فولاد و ذوب آهن در بورس کاهش یابد و یا قیمت ارز بالا و پایین شود و یا نبود قطعات مورد لزوم و تحریم شده که همگی در کاهش سود مورد نظر اتفاق خواهد افتاد که هیچ ربطی به فعالیت کارکنان ندارد، آنگاه موضوع پاداش چه خواهد شد؟

زدن حرفهای مبهم که می توان همیشه آنها را لغو کرد جزو سیاست های همیشگی مدیران کشور شده است. کارشناسان سندیکایی می گویند چرا در این اهداف پاداش مدیران و هیات مدیره شفاف نمی شود تا کارگران بدانند اینان چه بخشی از سود کارکرد کارگران را نصیب خود می کنند؟