کوه ترا می خواند!

برای همه گونه ها

در سنگلاخ ها، برای پلنگ ها و شاپرک ها

می خواندی و می گذشتی :

مرا به باد بسپارید

مرا به ابر بگوئید

بهمن شهوندی همنورد قدیمی و دبیر کانون کوهنوردان تهران چشم از جهان برگرفت. او در طی دوران ورزشی اش خدمات بسیاری را به جامعه کوهنوردی ارایه داد. او در قامت دبیر کانون کوهنوردان تهران با همیاری کانون، ایده هایی چون ساخت پناهگاه سیمرغ دماوند، پناهگاه توچال، پناهگاه علم چال اجرایی کرد. او سرپرست صعودهای زمستانی در سالهای ٤٥ و ٤٦، برگزاری دوره های آموزشی جهت تربیت کوهنوردانی که به صورت علمی به کوه بروند را عهده دار شد.

گروه کوهنوردان فلزکار ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان، همدردی عمیق خود را به بنیان گذاران کانون کوهنوردان حسین رضایی، داوود محمدی فر، محمدحسین خوان یغما و اعضای کانون کوهنوردان تهران ابراز می دارد. بی تردید جسم او در میان ما نیست اما فعالیت های ورزشی اش همیشه ماندگار است.

گروه کوهنوردان فلزکار ٨ دیماه ١٣٩٩