تعاونی مصرف ذوب آهن و وظایفش!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تعاونی مصرف ذوب آهن گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت را کسب کرد. ما نیز از کسب این گواهینامه خوشحالیم اما دریافت این گواهینامه باعث تحول در مدیریت تعاونی خواهد شد؟؟؟ آیا دسترسی زحمتکشان ذوب آهنی به محصولاتی با کیفیت ولی ارزان اتفاق خواهد افتاد؟؟ شوربختانه تاکنون مدیریت جدید تعاونی مصرف نه تنها کارایی لازم را نداشته است بلکه با توجه به دیدگاه سودآوری از هر راهی از مسوولیت اصلی که ارایه اجناس ارزان به کارگران و محصولاتی با کیفیت است، دور شده است و تعاونی را به یکی از فروشگاههای زنجیره ای متداول تبدیل کرده است.

به عقیده کارشناسان سندیکایی مستقر در ذوب آهن، وظیفه اصلی تعاونی مصرف ذوب آهن در این دوران توفانی گرانی و تورم، درگیر شدن با موضوع گرانی و کاستن از بار این فشار از دوش خانواده های کارگری ذوب آهنی است.