عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه مدیریت از دستاوردهای خود در مهار بیماری کرونا حرف می زند اما هنوز نمی تواند مسایل پیش پا افتاده ای را در این زمینه رفع کند. به عنوان مثال خروج کارگران شیفت و ازدحام ٦٠٠ نفری این کارگران در کارگزینی جنب مونتاژ ٤ برای مُهر کردن برگه اضافه کاری از این قبیل موارد است.

به عقیده کارشناسان سندیکایی مستقر در ایران خودرو می توان از همان قسمت مربوطه توسط تعدادی از کارکنان اداری، افرادی را مامور یادداشت برداری از کسانی که اضافه کار مانده انده اند کرد و به ازدحام پایان داد.