وضعیت در پتروشیمی آرین متانول خوب نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران پتروشیمی آرین متانول که بین پتروشیمی مرجان و دماوند در عسلویه کار می کنند به خبرنگار ما از وضعیت بدشان گفته اند. شرکت ساختار صنعت پایدار که در این پتروشیمی با ٨٠٠ کارگر مشغول به کار است فکر می کند کارگرانش را برای بردگی آورده است. به کارگرانش حقوق یک میلیون زیر« کمپین افزایش حقوق» می دهد. وضعیت رفاهی کارگران افتضاح است. سرویس رفت و آمد خوب نیست، مینی بوس صبح با هول دادن کارگران روشن می شود. آشپزخانه شعله پخش کن گازش، با روشن شدن گُر گرفته و امکان سوختن صورت کارگران را دارد. غذا به درد نمی خورد. چای، قند، پودر لباس شویی، شامپو، که همه شرکت به کارگران می دهد در اینجا خبری نیست و کارگران خودشان باید تهیه کنند. عیدی و سنوات به کارگرانش نمی دهد. خوابگاههای شرکت های مجاور همه دارای تلویزیون هستند اما در این شرکت چنین چیزی وجود ندارد. تمام شرکتها با غذا به کارگران میوه می دهند ولی شرکت ساختار صنعت پایدار خسیس از این ندادن میوه هم برای جیب پیمانکار پول جمع می کند.

آنچه به کارگران مربوط است باید تلاش کنند این موارد را از کارفرما بگیرند و به مدیریت پتروشیمی این اجحافات را اطلاع بدهند. از برداران کارگر هم می خواهیم که اطلاع رسانی کرده این پیمانکار نامرد را به همه بشناسانند تا کارگری برای کار به اینگونه پروژه ها نرود.