گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

logofelezkar300x300

امروز یکی از کارمندان بخش اداری ایران خودرو هنگام طی کردن عرض محوطه شرکت ایران خودرو ، با یکی از تریلی هایی که برای شرکت بار آورده بود ، به دلیل دنده عقب گرفتن تریلی ، تصادف کرده و کشته شد. این چندمین بار است که ماشین هاییکه کالا به شرکت می آورند باعث کشته شدن کارگران می شوند. 3 سال قبل هم کامیونی که برای شرکت بار آورده بود به دلیل خواب آلودگی راننده با سرویس کارگران برخورد کرد و چند نفر از کارگران کشته شدند

گزارش کارگر فلزکار از شرکت ملی حفاری :
به دلیل تحریم هایی که از طرف کشورهای سرمایه داری نسبت به صنعت کشور ما اعمال می شود ، تاکنون شرکت ملی حفاری نتوانسته است دکل های حفاری افقی را خریداری کرده و در حوزه مشترک نفتی ایران و قطر نصب کند . به همین دلیل برداشت آنها از حوزه نفتی مشترک 100 برابر ایران است