گزارش کارگر فلزکار از شرکت ملی حفاری

logo_meli-hafari_m_1-300x177

به دلیل تحریم هایی که از طرف کشورهای سرمایه داری نسبت به صنعت کشور ما اعمال می شود ، تاکنون شرکت ملی حفاری نتوانسته است دکل های حفاری افقی را خریداری کرده و در حوزه مشترک نفتی ایران و قطر نصب کند . به همین دلیل برداشت آنها از حوزه نفتی مشترک ۱۰۰ برابر ایران است.

“روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک”