اعتراض ها در ایران خودرو بالا گرفت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به بازنشستگی ١٠٠ کارگر اداره انبارهای مواد و همچنین نیاز شرکت ایران خودرو برای تولید بیشتر، فشار کار و اضافه کاری های اجبار که باعث فرسودگی کارگران می شود منجر به اعتراض کارگران خطوط تولید شد.

کارگران خطوط تولید با نوشتن نامه ای اعتراضی از کمبود نیرو در سالن های تولید گفته و اعلام کردند:« بالانس نیروها به هم خورده، تعداد زیادی از همکاران بازنشسته شده اند و افراد دارای بیماری های زمینه ای و خاص دورکار شده اند و ابتلا به کرونای برخی از همکاران هم مزید بر علت شده است» کارگران از مدیریت خواسته اند هرچه سریعتر نسبت به استخدام کارگران جایگزین اقدام کنند. آنان اعلام کردند:« شرایط برای کار کردن خوب نیست و ما جز خشم و نگرانی به خانه های خود چیزی نمی بریم، چاره ای عاجل باید اندیشیده شود»