از برادران خود حمایت می کنیم!

با فرسایشی کردن موضوع خصوصی سازی و ورود مافیا به این موضوع و ابهام در دادگاه اسدبیگی رانتخوار و برای اینکه هفت تپه همچنان در دست مافیای رانتخوار مانده و هزاران خانواده کارگری سرگردان و گرسنه بمانند، در نمایشی کودکانه ٢٧ کارگر نیشکر هفت تپه به جرم حق خواهی به دادگاه فراخوانده شدند. ۱- یوسف بهمنی ۲- ابراهیم عباسی ۳- محمد امیدوار ۴- حسن جوادی کهنگی ۵- حسین خلف نوری ۶- حسین حمدانی ۷- عادل سرخه ۸- محمود خدایی ورپشتی ۹- حمید ممبینی ۱۰- صاحب ظهیری ۱۱- مسعود حیوری ۱۲- حامد حمدانی ۱۳- محمد حمدانی ۱۴- لهراسب طالبی بیرګانی ۱۵- محمد سرخه ۱۶- قاسم بلدی ۱۷- مهدی حجازیان ۱۸- عبدالرضا معتمد نیا ۱۹- مهدی فتحی ۲۰- محمد رضا دبیریان ۲۱- مهدی حسین وند ۲۲- علی سرخه ۲۳- امید آزادی نژاد ۲۵- مهدی احمدی ۲۶- فیصل تعالبی ۲۷- مهدی داوودی.

مافیا می خواهد مجتمع نیشکر هفت تپه با نزدیک به ٥ هزار کارگر که در کارخانه های الکل سازی، کاغذسازی،ملاس خوراک دام، کارگران کشاورزی نی بر تعطیل شود تا واردات شکر، خوراک دام، کاغذ و الکل به راحتی برایشان سودهای نجومی بیاورد. آنها می خواهند ارزهای حاصل از این کار و همچنین وام های بی در و پیکری که به هر آدم ناشناس اما حامی مافیا داده شود تا ثروت مردم ایران را به کشورهای خارجی برده از طریق این پول ها زمینه ای برای گروگان گیری بیشتر مردم و زحمتکشان با تحریم غذا و دارو گردد.

ما همچنان از برادران خود حمایت کرده و خواهان قطع دست رانتخوران و مافیا از سر صنایع و بویژه هفت تپه هستیم. زحمتکشان ایران اجازه نخواهند داد هفت تپه را به هپکویی دیگر تبدیل کنید. اینگونه حرکات مذبوحانه خللی در امر مخالفت زحمتکشان ایرانی با خصوصی سازی و دستورات صندوق بین المللی پول و سیاست های ضد کارگری نئولیبرالیسم، نخواهد داشت و از همه توان مان برای حمایت از خواسته های خواهران و برادران هفت تپه ای استفاده خواهیم کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان سندیکای کارگران بافنده سوزنی

٣٠ دیماه ١٣٩٩