هیاهویی برای هیچ!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اعتراضات کارگران بخش های مختلف کارخانه ذوب آهن در مورد کمی دستمزدها و گرانی های روز افزون، در جلسه شورای معاونین شرکت ذوب آهن « بر ضرورت بهبود معیشت کارکنان از طریق راهکارهای قانونی تاکید شد» اینکه این راهکارها چیست و بالاخره شورای معاونین کی می خواهد به این موضوع بپردازد مبهم مانده است. البته شورای معاونین برای سرپوش گذاشتن به اعتراضات کارگران چنین فیلمی بازی کرده است وگرنه خودشان بهتر می دانند که با طبقه بندی درست می توان بخشی از دستمزدها را پوشش داد. اما جالبتر اینکه در شورای معاونین از «بستن قرارداد خودروی سبک با شرکت تعاونی مصرف کارگران » رونمایی شد.

تعاونی مصرفی که باید به دنبال برداشتن بار گرانی ها از دوش کارگران باشد با آمدن مدیرعامل تعاونی مصرف منصوب شده توسط کارخانه به دنبال تحصیل سود از هر راهی است و از وظایف خود غافل مانده است و فقط به دنبال برداشتن بار از دوش مدیران ذوب آهن و درگیر کردن سرمایه کارگران عضو تعاونی در مسیرهای دیگری است.