در شرکتهای پیمانکاری به کارگران چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت احداث فاز۱۴ کنگان یکماه است که به کارگرانش دستکش نداده است. کفش های ایمنی بسیار بی کیفیت است که چند روز کار نکرده پاره می شوند. افسران ایمنی جرات گرفتن ایرادات ایمنی را ندارند، چون سریع اخراج میشوند. بعضی از این افسران ایمنی به دلیل اجاره دادن چندین دستگاه ماشین به شرکت مجبورند به خاطر منافعشان، نبود ایمنی را چشم پوشی کنند و از سلامت کارگر دفاع نکنند.

شرکت جهانپارس با اینکه به کارگران قول داده بود اگر اعتصاب را شکسته به کارگاه بیایند با آنها طبق حقوق اعلامی کمپین رفتار کند که شوربختانه بد عهدی کرده و الان در همه کارگاههایش، پایه حقوق سال قبل را به کارگران می دهد.

در کارگاه صدف عسلویه هم الان بخاطر اعتراض به افزایش نیافتن حقوق ها ۸۰ نفر کارگر را تسویه داده اند تا زبان دیگران هم بریده شود. به نصاب، جوشکار پلیت و مونتاژ کار ٤ میلیون نیم حقوق می دهد.

تو را خدا این ها را خبر بدید تا کارگر دیگری بدبخت نشود و به این پروژه ها نرود.