تخلفات شرکت ها را برایمان گزارش کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اوضاع شرکت پناه صنعت پارت که در پتروشیمی گچساران کار می‌کند رضایت بخش نیست. به گزارش کارگران این شرکت کلیه پیمانکاران در پتروشیمی به جز پیمانکاری تیام صنعت که آقای سلحشور می‌باشند، از فامیل های مدیریت شرکت پناه صنعت می‌باشد و به همین خاطر شرکت صنعت پارت دست به تخلف های زیادی زده است.وضعیت غذا افتضاح پیمانکار که برادر مدیر عامل شرکت می‌باشد (آقای پناهی) نادیده گرفته می شود. حقوق ها زیر قیمت تعیین شده کمپین می‌باشد. عیدی و سنوات از حقوق ثابتی که توافق شده کسر می‌شود که آخر سال اگر پرداخت شود. مالیات از حقوق کسر می‌شود از عیدی سنوات هم کم می شود، یعنی عملا دو مالیات از یک حقوق نصفه و نیمه کسر می شود. از سندیکای فلزکاران و طراحان کمپین درخواست رسیدگی داریم.