قانونی مزخرف به نام دو برادری!!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، قوانین مسخره ای در ایران خودرو حکمفرماست که باعث خشم کارگران شده است. در شرکت ایران خودرو اگر دو برادر همزمان شاغل باشند فقط یکی از آنها می تواند به صورت قراردادی باشد. یکی از کارگران نیرو محرکه که ٢٨ سال سابقه کار در ایران خودرو دارد به دلیل اینکه برادرش در سیران خودرو شاغل و قراردادی است تبدیل وضعیت نشده و کماکان از مزایای ایران خودرو بهره مند نیست. از این قوانین مسخره در ایران خودرو کم نداریم.