آزادی بیان محدود شدنی نیست

azadibayanدر پی حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از تجمع اعتراضی ۱۰ اسفند آموزگاران زحمتکش و پشتیبانی از خواسته های مندرج در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران و همچنین اعتراض به فیلتر شدن سایت رسمی کانون صنفی معلمان ایران ، از روز ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک توسط کار گروه مصادیق مجرمانه فیلتر شد و از دسترسی آزاد کارگران ایران به این سایت، خارج گردیده است.
ما این رفتار غیرقانونی را محکوم کرده و اعلام می کنیم که این گونه رفتار جز مخدوش کردن چهره فرهنگی و سیاسی کشورعزیزمان ایران در جهان پیامد دیگری ندارد.در روزگار دسترسی آزاد و آسان و پیشرفت علم اطلاع رسانی ، آزادی بیان محدود شدنی نیست.
اعتراض به محدود شدن حقوق قانونی و انسانی، حق همه شهروندان ایرانی است و اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع، اعتصاب و راهپیمایی را حق همه مردم ایران دانسته است. اصل نهم قانون اساسی نیز تاکید کرده است که: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن حمایت دوباره از خواسته های آموزگاران و کانون صنفی معلمان ایران ، خود را جدا از این زحمتکشان ندانسته و با آنان اتحادی ناگسستنی دارد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۱۲/۰۷