با اتحاد، ترفندهای مدیریت را بی اثر کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در اقدامی تفرقه اندازانه و با هماهنگی حراست عده ای ورزشکار را به عنوان استخدامی اما برای ایجاد رعب و وحشت به گروه ملی فولاد آورده که اعتراض کارگران را در پی داشته و در گفتگو با این جوانان ورزشکار معلوم می شود موضوع استخدامی در میان نیست. خشم کارگران زمانی بیشتر شد که مدیرعامل هم از این کار حمایت به عمل آورد. با ورود نیروی انتظامی ضمن تلاش برای کنترل محیط، خواسته های کارگران را جویا می شوند. کارگران ضمن افشای این ترفند کودکانه مدیریت، بر لزوم اخراج این مدیر فاسد حراست تاکید می کنند. مدیریت که از برخورد اینچنینی کارگران جا خورده بود به میان کارگران آمده و سخنرانی می کند که با سکوت کارگران مواجه می شود و در می یابد که حنایش رنگی ندارد و بهتر است از شرکت بیرون رود.

امید که با اتحاد بخش اداری و کارگران تولید اینگونه ترفندها رنگ باخته به اتحاد هرچه بیشتر کارگران بخش اداری و تولیدی و مهندسین بیانجامد.