گزارشی از شرکت ملی حفاری ایران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٥٠ کارگران اداره خدمات غذای شرکت ملی حفاری ایران که زیر پوشش شرکت پیمانکاری شرکت آبادان گران جنوب هستند از اول سال ۹۹ تاکنون بیمه تامین اجتماعی آنها رد نشده و خانواده های این کارگران سرگردان هستند. مدیران شرکت ملی حفاری ایران در این خصوص هیچ پاسخی نمی دهند که کارگران بدانند با این دفترچه های بی اعتبار چه کنند.