مدیریت نئولیبرالیستی در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیش از ١٩٠ کارگر ایران خودرویی به مرحله بازنشستگی رسیده اند اما ماههاست بازنشسته نشده اند و همچنان مجبورند در سرکار حاضر شوند که تغییری در سابقه و دریافتی بازنشستگی شان نخواهد داشت. کارگران می پرسند تاخیر برای چیست؟

آنچه در سال های قبل مشاهده می شد موضوع ندادن ٤ درصد سختی کار کارگران از سوی ایران خودرو به تامین اجتماعی بوده است. سازمان تامین اجتماعی تا زمان پرداخت این ٤ درصد و تسویه حساب کامل، از بازنشسته کردن کارگران خودداری خواهد کرد. اینکه مدیریت موضوع کرونا را بهانه این روند کند بازنشستگی اعلام می کند سوال برانگیز است. مدیریت تسویه حساب با تامین اجتماعی را شفاف سازی کند تا کارگران خودشان به تامین اجتماعی مراجعه و بازنشستگی شان را نهایی کنند.

دزدی از منابع کارگران و ندادن خدمات و طول دادن بازنشستگی از شگردهای مدیران نئولیبرال است.