برای زورگوها کار نمی کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکار رشید آذرکمان با زور گفتن به کارگران و شکایت به نیروی انتظامی حق کارگران را ضایع می کند. به عنوان مثال گزارشی را که یک کارگر پروژه ای برایمان فرستاده است در زیر منتشر می کنیم:

«داخل خوابگاه کمپ «درریز» یکی از جوشکارها که هم اتاق بودیم کرونا گرفته بود. بلافاصله از اونجا رفت. آذرکمان به ما گفت به هزینه خودتون برید تست کرونا بدین. وقتی تست دادیم کرونا مثبت شدیم. این بیشرف نه به ما غذا داد و نه حق و حسابی. شریکش حاتمی نامرد گفت می خواستید حواس تون رو جمع کنید، تا کرونا نگیرید. هرچی گفتیم ما خسارت جانی و مالی بهمون وارد شده، نه تنها هیچ کاری نکردن بلکه ما رو با شکایت به نیروی انتظامی محل فرستاد تا زهر چشم ازمون بگیره که حقمون رو نده.»

برادران کارگر اگر این آذرکمان با کارگرش خوب رفتار می کرد هر ماهه آگهی استخدام نیرو نمی داد. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها ایشان را به دلیل رفتار غیرانسانیش تحریم کارگری کرده و از کارگران می خواهد برای اینگونه پیمانکاران کار نکنند تا این جماعت نامرد از پروژه ها بیرون انداخته شوند.