بیمه های تکمیلی کارگران ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیمه تکمیل درمان کارگران ذوب آهن با بیمه دانا برای دومین سال تمدید شد. در این قرارداد برای هر نفری که کارگر می خواهد تحت پوشش قرار دهد باید ٩٢ هزار تومان بپردازد یعنی یک خانواده کارگری ٤ نفره ٣٧٠ هزار تومان باید پرداخت کند همچنین ماهانه هر کارگر حداقل ١٨٢ هزار تومان نیز باید بابت ٧ درصد به تامین اجتماعی هر ماهه بپردازد.

از طرف دیگر با تمدید این قرارداد و برای به روز شدن بیمه دانا سامانه بیمه تکمیل درمان دانا قطع شده است و تا وصل شدن چند روزی کارگران و خانواده هایشان سرگردان خواهند بود.

به این می گویند به روز آوری پدر زحمتکشان ایران!

اما این تنها به بیمه ختم نمی شود. سال در حال تمام شدن است هنوز از لباس کار 2 تکه کارکنان بهره برداری خبری نیست و به قول مسوولین ذوب آهنی در حال دوخت است. لباس کار مهندسی قرار است از هفته آینده توزیع شود و لباس کار آتشکاری هم رفته در مناقصه که یعنی تا آخر سال دیگر آتشکاران باید از لباس مندرس و غیر ایمن استفاده کنند.

به این می گویند مدیریت مدرن ذوب آهنی که نمی تواند یک برنامه دقیق برای لباس کار روتین کارکنانش تهیه و آماده سازد.