خبر دزدی با کدامین هدف!

مدتهاست «ارکستر هماهنگ رسانه ای» خبرهایی را که کنشگران سندیکایی فلزکارمکانیک ایران از واحدهای تولیدی خود برای سندیکا می فرستند با حذف نام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک منتشر می کنند. با توجه به اینکه کنشگران سندیکایی ما با خطر اخراج، تهدید توسط پلیس سیاسی روبرو هستند، این خطر را به جان خریده و اخبار را به سندیکا داده تا توسط ما خبر رسانی شود.

«ارکستر هماهنگ رسانه ای» با حذف نام سندیکای ما و نوشتن نام فعالین کارگری!!! و یا منابع کارگری!!! تلاش می کنند هم بایکوت سندیکای فلزکارمکانیک را تداوم بخشند و هم اینکه برای خود اعتباری بخشیده تا نشان دهند در داخل ایران برایشان خبر ارسال می گردد و دارای منابع کارگری!!! هستند. این روش در اعتراضات سراسری کارگران پروژه ای در مرداد ١٣٩٩ که همراه با اخبار روزانه این اعتصاب توسط سندیکای فلزکارمکانیک ایران منتشر می شد، به کار گرفته شد. این سایت ها با تغییر دادن متن ولی با گنجاندن همان اطلاعات تلاش کردند نشان دهند که بی خبر از تحولات داخل ایران نیستند.

آخرین این خبر دزدی ها که توسط «سایت اخبار روز» انجام شد به دشمنی دیرینه این سایت با سندیکای ما تایید دیگری بخشید. «سایت اخبار روز» از سال ١٣٨٣ با درج مقالات توهین آمیز علیه سندیکای ما وارد کارزاری شد و از گذاشتن جوابیه های ما در یک عمل غیر حرفه ای خبرنگاری، امتناع کرد.

«سایت اخبار روز» در تاریخ ٣/١ دو خبر را با حذف نام ما منتشر کرد. اولین خبر در مورد اعتصاب در پالایشگاه آبادان بود که با حذف نام« به گزارش خبرنگار پیام سندیکا» و گذاشتن کلمات«منابع کارگری» اقدام به انتشار خبر اعتصاب از کانال رسمی تلگرامی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بدون ذکر منبع نمود. سپس اطلاعیه حمایتی کنفدراسیون جهانی اینداستریال که سندیکای ما عضو آن است و با حذف بخشی از آن اقدام به انتشار نموده است. در پاراگراف سوم این کلمات از اطلاعیه کنفدراسیون جهانی اینداستریال «سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، از اعضای کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال، گزارش داده است…» حذف و با جایگزین کردن کلمات « منابع کارگری گزارش میدهند…» اقدام به درج این اطلاعیه کرده است.

١- این اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه ای که برای چندمین بار با اطلاعیه های کنفدراسیون جهانی اینداستریال و حذف نام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، صورت می گیرد به چه معناست؟

٢- حذف منبع خبر در کدامین قوانین خبرنگاری دنیا جاری و ساری است؟

٣- این دشمنی آشکار با سندیکایی که در ایران فعالیت دارد از چه روست؟ مگر ما چه هیزم تری به این سایت فروخته ایم که از فعالیت ما این چنین خشمگین هستند؟

البته روی آوردن منابع خبری «سایت اخبار روز» به سندیکای ما بی دلیل نیست. سالهاست که حنای تشکل های باد شده توسط این سایت و فعالین کارگریش!!! بی رنگ شده و دیگر نمی توان با دروغ آنها را به خورد خوانندگان داد. فعالیت میدانی جرات، سازماندهی و آرمانگرایی را می طلبد.

در مقاله ای که رفیق مان مازیار گیلانی نژاد در مورد «ارکستر هماهنگ رسانه ای » نوشته است بسیار دقیق به این مطلب اشاره کرده است: «به هر حال آنانی که نان خبرهای کارگری را می خورند اما حلیم ارکستر هماهنگ سرمایه داری را هم می زنند، در تاریخ رسوا خواهند شد. آنچه انکارناپذیر است فعالیت ما در جنبش مطالباتی هر روز پررنگتر می شود و در اعتراضات کارگری آرم باشکوه سندیکا و فدراسیون اینداستریال هر روز نمایان تر می گردد. انکار و بایکوت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران که با نثار خون ٤ عضو هیات مدیره اش به جنبش کارگری و مطالباتی ایران از سالها پیش رخ داده است، ثمری نخواهد یافت.»

ما از سایت اخبارروز می خواهیم همچنان به بایکوت خبری سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ادامه داده و از درج اطلاعیه ها، مقالات و اخبار ما به هر شکلی از جمله اطلاعات داخل این مطالب، خودداری کند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٣ اسفند ١٣٩٩