بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت روز جهانی زن

۸ مارس ۲۰۱۵: فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری روز جهانی زن را به همه زنان زحمتکش شادباش می‌گوید

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ضمن شادباش به تمامی زنان زحمتکش، بر روی تعهدات خود مبنی بر ادامه مبارزه برای برابری حقوق و علیه استثمار و بربریت سرمایه‌داری تاکید می‌کند. مبارزاتی که زحمتکشان زن و مرد را زیر پرچم سندیکاهای طبقاتی متحد می‌نماید.

مبارزات ما دستاورد تلاش‌های بافندگان وخیاط‌های زن نیویورک از سال ۱۸۵۷ که خواستار کاهش ساعات کاری و پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی، شرایط کاری ایمن و بهتر، رهایی کامل از زنجیر استثمار بودند، قلمداد می گردد .
ما مبارزات خود را از کلارا زتکین رهبر کارگری و زنان مبارزی که در کنفرانس کپنهاک -در سال ۱۹۱۰ – که این روز را به افتخار مبارزات زنان امریکا نامگذاری نمودند، سرمشق می‌گیریم.
مبارزات ما حاصل ۷۰ سال مبارزه بین المللی همه زنان کارگر و زحمتکش در فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری است که با عزمی قوی در راه بهبودی شرایط کاری زنان زحمتکش در همه جهان همراه است ؛ محسوب می شود .
مبارزات جنبش کارگری و جنبش زنان کارگر نتایج مهمی ببار آورده و حقوق بسیار زیادی را در طی دهه‌ها بدست آورده است. بعد از ۱۵۸ سال از ۱۸۵۷ ، همان حقوق اکنون مورد دستبرد و یورش قرار گرفته و ما همان راه را ادامه می‌دهیم.
ما امروزه بعد از یک و نیم قرن این مبارزه را ادامه می‌دهیم چرا که ساعات کار برخلاف رشد فن آوری و علم، افزایش یافته است. چرا که دستمزد زنان زحمتکش و کارگران- علی رغم اینکه ثروت عظیمی را تولید می‌کنند- کاهش یافته است. ما مبارزه را ادامه می‌دهیم چرا که در قرن ۲۱ هنوز حقوق بیکاری، تحصیل، بهداشت، تامین اجتماعی، بارداری، آزادی تشکل و قراردادها دستجمعی و برابری واقعی هنوز تحقق نیافته است .

ما مبارزات خود را ادامه خواهیم داد چرا که حق یک زندگی آرام و شرافتمندانه و امن برا ی خانواده‌ها و فرزندان آنان همیشه مورد تهدید امپریالیست‌ها و انحصارات قرار دارد.

ما برای زندگی‌ای که حق ماست مبارزه می‌کنیم نه آن “حقی” که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، امپریالیستها و انحصارات تحمیل می‌کنند.

ما در کنار زنان و مردان کشاورز و خود کارفرما برای ایجاد یک جبهه متحد در مبارزه علیه استثمار سرمایه‌داری و بربریت مبارزه می‌کنیم.

8 March 2015: WFTU salutes the working women worldwide on the occasion of the International Working Women’s Day