اجحافات پیمانکاران دغلباز ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بهنام لیموچی و شرکت جهان پارس پالایشگاه مهران از جمله این دغلبازان هستند به نامه رسیده توجه کنید:

به سندیکای فلزکاران

بهنام لیموچی چندی پیش با چند نفر تماس گرفت و گفت که کار پیش راه اندازی و سَبک به مدت چند ماه هست برای شرکت جهان پارس. با این شرایط قبول کردیم بیایم تا به توافق حقوقی برسیم. ١-برای جوشکار به توافق حقوق ۱۲ میلیون تومان ٢- فیتر ۹ میلیون تومان به علاوه کل مزایای شرکت. بعد متوجه شدیم کار مقداری اجرا داره و مدت خیلی کوتاهی هست و حقوق ها رو به ده میلیون و هفت میلیون کاهش دادند. از بستن قرارداد با سربرگ معمول شرکت سر باز زده اند. آقایون مهندس لیموچی سرپرست پیش راه اندازی است و آقای مهندس دهکردی سرپرست کارگاه شرکت جهانپارس که این پدرسوخته بازی ها را سر کارگر در می آورند.

همکاران عزیز

قراره در صورتی که حقوق و شرایط و قرارداد کاری رو درست و کامل انجام ندهند این کارگاه رو ترک کنیم . لطفاً اگر برای این محل باهاتون تماس گرفتن که بجای ما بیاید جدا خودداری کنید . چون هم به خودتون خیانت کردین همه به همکاراتون.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران: نه تنها این شرکت و آقای لیموچی تحریم کارگری هستند بلکه اگر قراردادهای کاری را درست انجام ندهند از سوی سندیکا به اداره کار اطلاع و شکایتی تنظیم خواهد شد.