بازنشسته شدن کارگران ایران خودرو و عواقب آن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٥٤ کارگر ایران خودرویی در بهمن ماه با تایید سخت و زیان آور بودن شغلشان بازنشسته شدند. این کارگران که از سالن های مختلف بازنشسته شده اند کارهای محوله شان به دوش کارگران شاغل افتاده و کارخانه ایران خودرو به هیچوجه به دنبال کارگر جایگزین برای این عزیزان و استخدام کارگر جدید نیست.

این فشار کاری باعث فرسودگی بیش از حد شده، ناراحتی اعصاب و درگیری بین همسران و جدایی را رقم خواهد زد. آمار نگران کننده مرگ پس از بازنشستگی در ایران و جدایی های اتفاق افتاده در این شرکت، سلامت روحی و روانی خانواده های کارگران را نشانه رفته است.