حق خوری در پتروشیمی پتروشیمی بوشهر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پتروشیمی بوشهر سایت ١ شرکت فرجود به پیمانکاری منوچهر موسوی با دارا بودن ١٢٠ کارگر متاسفانه حقوق کارگران را رعایت نمی کند. این شرکت و پیمانکار نا خلفش هنوز حقوق دیماه و بهمن ماه کارگران را پرداخت نکرده و پیشاپیش اعلام کرده از عیدی و سنوات خبری نیست. در این شرکت حقوق های کمپین افزایش حقوق مردادماه امسال رعایت نمی شود برای نمونه حقوق کمکی ٤ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ ضمن هوشیار کردن کارگران نسبت به این شرکت و پیمانکار دغلبازش به شرکت فرجود اخطار می دهد که حقوق کارگران را رعایت کند.