برای نوروزی بهتر می کوشیم!

دوران ما، دوران تلاش است و کوشش. هیچ تغییری بدون رنج و مبارزه به دست نخواهد آمد این را مادر طبیعت به انسانها آموخته است. سالی که رفت حاصل مبارزات ماست و سالی که خواهد آمد سال برنامه ریزی برای آینده فرزندانمان و مهین عزیزمان ایران است.

از یاد نخواهیم برد برادران و خواهران زندانی مان را که برای آینده ای بدون ستم طبقاتی در زندان هستند.

از یاد نخواهیم برد خانواده هایی را که می دانند پدر با جیب خالی به خانه می آید و پذیرای اویند.

از یاد نخواهیم برد و خانواده هایی را که در حوادث شغلی کشته شدند و به یاریشان خواهیم شتافت.

اما عشق به زحمتکشان و میهن عزیز کارگریمان و نو شدن طبیعت شادی است که هرگز ما را نخواهد فسرد .

امید که از اشتباهاتمان درس گرفته باشیم و سال جدید را پرتلاش و با عشق به زحمتکشان و اتحاد شروع کنیم.

نوروز را گرامی خواهیم داشت و با تلاش روزگارمان را پیروز خواهیم گرداند

درود بر زحمتکشان ایران

درود بر سندیکالیست های میهنمان

پیروز باد رزم خواهران و برادران زندانی مان

گسترده تر باد همبستگی کارگران ایران

نوروز بر همگان شادباش!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

٢٩ اسفند ١٣٩٩