اتحاد و همبستگی چاره رنجبران!

موج جدید حمله به زحمتکشان پس از تصویب حداقل حقوقی ٤ برابر زیر خط فقر، آغاز گشته است. اخراج ٨ نفر از کارگران فعال نیشکر هفت تپه در آخرین روزهای سال گذشته سرآغاز هجوم به اعتراضات و نشانه رفتن فعالین کارگری بود. دومین هجوم به کارگران هفت تپه ای در حالی انجام گرفت که در سال جدید به کارگران هفت تپه ای اعلام شد زمان قراردادهایشان از شش ماه به ٣ ماه خواهد رسید که به اعتصاب دو روزه کارگران بخش دفع آفات و همبستگی کارگران سایر بخش های نیشکرهفت تپه را در برداشت و قضیه منتفی اعلام شد. اما به اینجا ختم نشد.

با جابجایی سپیده قلیان با شکلی خارج از معمول برای تحقیر این حامی زحمتکشان هفت تپه ای ادامه یافت و با جابجایی و سرگردانی اسماعیل عبدی، آموزگار با شخصیت و عضو کانون فرهنگیان تهران، از این زندان به آن بازداشتگاه و کلانتری شکلی دیگر یافت. تا با فشار به این کنشگران عرصه کارگری و صنفی، پیامی خاص به زحمتکشان داده شود. در همین راستا جمع آوری کودکان کار به طرزی توهین آمیز و سوق دادن این کودکان به سمت شغل های زیرزمینی که سود کارفرمایان اینگونه کارگاهها را چندین برابر می کند، دیگر پیامی است که دریافت شد.

سرمایه داری رانتخوار ایران سفره زحمتکشان را تهی، کودکانشان را در کارگاههای غیر بهداشتی برده، و فعالان عرصه صنفی را تحقیر شده می خواهد.

پیام ما به اقشار زحمتکش ایران، اتحاد ، همبستگی و حمایت همه جانبه از اعتراضات کارگران در هفت تپه و محکوم کردن رفتار زشت صورت گرفته با خواهران و برادران در بندمان، و اعتراض به جمع آوری کودکان کار و مبارزه با سیاستهای نئولیبرالی تنیده شده در اقتصاد ایران است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک ١٠ فروردین ١٤٠٠