نبی معروفی : من اقتصاد دان نیستم!

سال نود و سه در حالی به پایان میرسد که با همه وعده های دادشده دولت تدبیر وامید روز به روز وضع خانوار های کارگری  روبه وخامت می رود، نگاهی به هزینه های جاری یک خانوار 4 نفری گویای آن است که خط فقر فرضی دولت چه اندازه با خط فقری که گریبان گیر مردم  و به ویژه کارگران میباشد تفاوت دارد:
از نان  که خوراک پایه خانوار های کار گری است شروع کنیم ؛