سیل اعتصاب ها به راه افتاده است!

همانطور که هفته پیش گفته بودیم « آنان که باد می کارند طوفان درو خواهند کرد» اما شرکت های پیمانکاری موضوع را جدی نگرفته و با دستمزدهای حقیرانه به استقبال سال ١٤٠٠ رفتند.

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٤ اردیبهشت ماه، کارگران پروژه ای پتروشیمی هنگام به پیمانکاری راکی به دلیل افزایش ٤٠ درصدی حقوق دست از کار کشیده اند. کارگران معتقدند که باید ٤٠ درصد روی کل دریافتی دستمزدها اضافه شود نه فقط روی پایه حقوق. به همین خاطر همه نفرات از صبح امروز اعتصاب کردند. شرکت اعلام کرده یا حقوق حقیرانه را بپذیرید یا تسویه کنید. کارگران جوشکار ،فیتر ،داربست بند و کمکی هم برای تسویه حساب صف کشیده اند. با حساب کارفرما حقوق فیتر از ٧ تا ٨ میلیون با این ٤٠ درصد يك میلیون و ششصد تا يك میلیون ونهصد افزایش خواهد یافت. کارگران قبول کردند اخراج شوند ولی تن به ذلت ندهند.

از پتروشیمی دی پلیمر آرین و تخت جمشید هم خبر می رسد کارگران اعتصابی در حال تسویه حساب و رفتن به خانه می باشند.

در همین حال کارگران نیروهای فاز ۲پالایشگاه آبادان شرکت سکاف نیز به دلیل اعتراض به حقوق کم دست به اعتراض زدند.

ما ضمن حمایت از برادران اعتصابی خود از همه کارگران بیکار می خواهیم آنها نیز به حمایت از کارگران اعتصابی برخاسته و از رفتن به این پروژه ها خودداری کنند تا برادرانمان به حق خود رسیده و خانواده هایشان با سربلندی زندگی کنند.

اتحاد رمز پیروزی است!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها

اعتصاب نیروهای فاز ۲پالایشگاه آبادان شرکت سكاف ٤ اردیبهشت ١٤٠٠ برای افزایش دستمزد

اعتصاب نیروهای فاز ۲پالایشگاه آبادان شرکت سكاف ٤ اردیبهشت ١٤٠٠ برای افزایش دستمزد