گزارش کارگر فلزکار از تجمع امروز معلمان

بیش از ۴۰ نفر از کارکنان آموزش و پرورش به دلیل کمی دستمزد هم اکنون جلو وزارت کار تجمع کرده اند که ، در پی آن درب ورودی وزارتخانه توسط چهار تن از ماموران انتظامی بسته شد .
معترضین مقابل وزارت کار همپنان به صورت نشسته و نصب پلاکارد بر روی نرده ها منتظر پاسخگویی مسئولین می باشند .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۹۳/۱۲/۱۷