نکات تکمیلی بر «نظری بر کارنامه 16 سال فعالیت سندیکایمان»!

با انتشار «نظری بر کارنامه ١٦ سال فعالیت سندیکایمان» دوستانی با سندیکا تماس گرفته و نکاتی را متذکر شدند:

١- در طی ١٦ سال فعالیت سندیکا می توان ادعا کرد که بیش از ٥٠٠ مورد کاری که به کارگران بیکار سندیکایی و خانواده هایشان پیشنهاد شد، منجر به استخدام این عزیزان گردیده است و این یکی از فعالیت های ثمربخش ما بوده که از قلم افتاده است.

٢- بعد از اشتغال به کار این کارگران، سندیکا مواردی چون نحوه و مبلغ دستمزد، ساعت کار، رد شدن لیست بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی را رصد کرده و چنانچه اجحافی در حق کارگری می شد با پیگیری سندیکا حق کارگر گرفته شده است.

البته در گروه تلگرامی پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها که هم اکنون بیش از ٨ هزار کارگر پروژه ای عضو هستند، روزانه بیش از ٢٠ شغل برای کارگران آگهی زده می شود.

٣- در سال گذشته با اعتصاب ٤٥ هزار کارگر پروژه ای در سراسر کشور در مرداد سال ١٣٩٩ و اتحاد کارگری که با گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها داشتیم توانستیم ، حقوق کارگران را از ٥٠ درصد تا ١٢٠ درصد افزایش دهیم، که یک دستاورد بزرگ برای کارگران پروژه ای بود. حقوق کارگر کمکی ١ تا دو میلیون و کارگران جوشکار از ٥ میلیون تا ٧ میلیون افزایش یافت.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠