ابلاغ بازرسی از کارگاهها به کارگزاری های تامین اجتماعی واگذار شد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، سازمان تامین اجتماعی برای درآمدزایی کارگزاری ها، بخشنامه ای از سوی روابط عمومی اش صادر کرده است:« به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود و برای تقویت فرایند بازرسی از کارگاهها و امکان دستیابی به اطلاعات جامع و کامل بیمه شدگان شاغل از تاریخ٢٢ اردیبهشت با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه و ملحوظ نظر قراردادن موارد زیر بازرسی از کارگاهها از طریق کارگزاری های رسمی قابل اجرا شد»

الف) بازرسی از کارگاههای شناسایی شده جدید فاقد کد کارگاهی و دارای کارگر

ب) بازرسی دوره ای از سایر کارگاههای دارای پرونده مطالعاتی.

در این بخشنامه تاکید شده است انجام بازرسی از کارگاههای بالای ٥٠ نفر، کارگاههای خانوادگی، پیمانکاری ها، کارگاههای دولتی، کارگاههای مشمول کمک دولت و کارگاههای مستقر در اماکن مسکونی توسط کارگزاری ها مجاز نیست.

با این تاکید باز هم بسیاری از کارگاههای زیرزمینی با ادعای کارگاههای خانوادگی و کارگاههای مستقر در اماکن مسکونی از بازرسی مصون می مانند. اما آنچه از همه مهمتر است این موضوع است که این کارگزاری ها برای درآمدزایی فعالیت می کنند و بی تردید گرفتن زیرمیزی از کارگاهها با این روش بیشتر خواهد شد و درآمدی برای سازمان تامین اجتماعی کسب نشده و بسیاری از کارگران با زیرمیزی کارفرمایان از بیمه تامین اجتماعی محروم خواهند شد.