دستاوردهای کارگری را پاس بداریم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از دستاوردهای کارگری که سندیکای فلزکارمکانیک توانسته است آن را اجرایی کند و به یک سنت ماندگار تبدیل شود، عیدی به مناسبت روز کارگر است. این دستاورد در کارخانه های دیگر نیز اجرایی شده است.

در کارخانه لاستیک پارس ساوه کارگران این واحد که نزدیک به ٨٠٠ نفر هستند ٢٥٠ هزار تومان برای روز کارگر و ٤٥٠ هزار تومان هم برای ماه رمضان دریافت داشته اند.

در کارخانه آرمیتاژ ساوه ٨٠ هزار تومان به مناسبت روز کارگر به کارگران پرداخت شده است.

در کارخانه بشکه سازی ساوه ٥٠٠ هزار تومان بابت ماه رمضان و روز کارگر داده شد.

شرکت کاوه فلوت ساوه ٢٠٠ هزار تومان به مناسبت روز کارگر پرداخت کرده است.

کارخانه بوتان روز جهانی کارگر را برای کارگران اضافه کار منظور کرده و علاوه بر افزایش ٣٩ درصدی دستمزد امسال ٢٠ درصد هم به حقوق کارگران اضافه نموده است.