همه اصدقی و گرامی هستیم!

با توجه به روند تهدیدهایی که علیه فعالان بازنشستگی در جریان است با خبر شدیم آقای اصدقی نماینده بازنشستگان تبریزی از سوی آقایان جعفر سمساری مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی و هم چنین آقای علی اصغر بیات مورد شکایت قرار گرفته که چرا بنر تشکر از آقای سالاری را پاره کرده اند.

ما نه تنها از آقای اسماعیل گرامی بازنشسته زندانی و آقای اصدقی حمایت کرده و این عمل آقای اصدقی را به معنای خلع بیات از نمایندگی کلیه بازنشستگان می دانیم بلکه همراه ایشان تا خلع آقای بیات همچنان ایستاده ایم. کسانی که چندین سال است منصوب شده و بازنشستگان را به فلاکت نشانده اند و به غارت صندوق تامین اجتماعی چشم فروبسته و فقط طی دوسال اخیر رای به حذف ١٠٠ قلم دارو از پوشش تامین اجتماعی داده اند، نه تنها نماینده ما نیستند بلکه علیه ایشان به جرم خیانت در امانت به دادگاه شکایت خواهیم برد.

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ ٧ خرداد ١٤٠٠