گزارش کارگر ِ کفاش از کارگاه های کفاشی

گزارشی از یک کارگر کفاش:
در حال حاضر کارگاه های کفاشی که می باید در حال تولید برای شب عید باشند از دو ماه قبل همگی تعطیل شده اند . کارگاه های کفاشی در تبریز ، تهران ، اصفهان ، شیراز در تعطیلی مطلق به سر می برند . در تبریز بیش از ۱۰هزار کارگر کفاش بیکار و بی پول هستند و نمی دانند شب عید را چگونه بگذرانند. گذران آنها در قهوه خانه ها ست .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
۹۳/۱۲/۱۹