نامه سرگشاده شماره یک به جمعی از نیروهای دفتری که تاکنون به کمپین ۱۰-۲۰ سال ۱۴۰۰ ملحق نشده اند .

دوستان و همکاران دفتری :
همانگونه که استحضار دارید به همت و تلاش نیروهای دغدغه مند و زحمتکش در بخش اجرایی پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی کمپینی تحت عنوان “کمپین ۱۰-۲۰” راه اندازی شده است.
از نگاه ما این کمپین صدای خفته ی جامعه کارگری،پروژه ای و کارزاری است برای پایان دادن به تبعیض و تضییع حقوق از دست رفته همه افراد شاغل در این صنعت است.
اینک که جمعی چند هزار نفری از برادران فهیم و درد آشنای ما در مشاغل سخت اعم از: جوشکار،فیتر،مونتاژکار،کمکی،سنگ زن،قالب بند،آرماتوربند،برقکارو… دست در دست هم داده و علی رغم همه کمبود ها و مشکلات مالی و معیشتی،پای در این کارزار و جنگ نابرابر نهاده و تمام قد در مقابل امپراطوری زر و زور و تزویر پیمانکاران و کارفرما ها ایستاده اند ،شاهد آن هستیم که برخی از نیروهای دفتری ضمن عافیت طلبی و مصلحت اندیشی خود را جدای از نیروهای اجرایی دانسته و از کمپین هیچ حمایتی نکرده اند.

بدون شک،سربازان خط مقدم این جنگ نابرابر، کارگران و زحمتکشان بخش اجرایی می باشند و حکم برخی نیروهای دفتری که پشت این عزیزان راخالی کرده اند ؛حکم سربازانی است که در بحبوحه جنگ ،خود را فرسنگ ها دور تر از خط مقدم نگه داشته و پشت سایر سربازان و برادران خود راخالی کرده اند ،و منتظر نتیجه هستند.
نیروهای دفتری که تاکنون به کمپین نپیوسته و حمایتی نکرده اند ،متضررین اصلی این موضوع هستند.
*بیایید به وجدان خود بازگردید؛
*بیایید دست از عافیت طلبی و مصلحت سنجی بردارید ؛
*بیایید و با پیوستن به کمپین نگذارید جیب پیمانکارنماها و مفت خوران پُر پول تر شود
*بیایید یکبار هم که شده خود را ارزان نفروشیم
دوستان و یاران همیشگی:
بپاخیزید،نه هنگام درنگ است

پیام دوشم از پیر می فروش آمد
بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد
برای فتح جوانان جنگجو،جامی
زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد