یکشنبه های اعتراض

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پی گفتگوهای بازنشستگان برای پیگیری موارد قانونی نقض شده در همسان سازی غلط امروز ششم تیرماه در شهرهای تهران، اهواز، اصفهان، شوش، رشت در مقابل سازمان تانین اجتماعی و صندوق فولاد تجمع کردند. در تهران بیش از 30 نفر از بازنشستگان در تهران گردهم آمدند که متاسفانه نیروی انتظامی از جمع شدن آنها در مقابل درب تامین اجتماعی ممانعت به عمل آورد و مجبور شدند با فاصله گفتگوهای خود را پی بگیرند.
در رشت امروز حدود ۳۰ نفر مطالبه گر جلوی تامین اجتماعی رشت جمع شده که در همان ابتدا ۲ افسر جلو آمده با احترام و ادب کامل از بازنشستگان خواستند که تجمع نکنند. فکر می کردند تامین اجتماعی حق و حقوق بازنشستگان را با متناسب سازی پرداخت کرده است که دوستان مطالبه گر با آنها صحبت کردند. با آمدن نماینده ای از طرف رییس تامین اجتماعی بازنشستگان شروع به دادن شعار کردند . تجمع ساعت 11 و نیم خاتمه یافت.