فسخ قراردادهای بیمارستان های خصوصی با تامین اجتماعی!

چند روز پیش همسرم را برای عمل جراحی به بیمارستان پاستور واقع در استان قزوین همراهی کردم که ناگهان هنگام پذیرش متوجه این امر شدم که قرارداد تامین اجتماعی با بیمارستان های مذکور به علت عدم پرداخت دیون از طرف این سازمان فسخ شده است.
واقع امر این است که اینجانب به عنوان بازنشسته ی کارگر طبق فصل چهارم ماده ۵۴ در صورت ابتلا به بیماری شخصا و افراد خانواده از خدمات پزشکی تحت شمول سازمان برخوردار می باشیم. طبق ماده مندرج تامین اجتماعی کسری از حقوق ماهیانه را اخذ می نماید در صورتی که هنگام مراجعه به بیمارستان مبلغ نقدی مجددا از جیب کارگر باید پرداخت شود. به بیان دیگر، کارگر از یک سو جهت ارائه خدمات از جانب تامین اجتماعی هزینه ای را باید پرداخت کند و از سوی دیگر هزینه ی خدمات پزشکی مستقیما از کیف پول کارگر پرداخت می شود.
این کار فریب کارگر و اخذ هزینه مضاعف، به مثابه ی کلاهبرداریست.

ما بازنشستگان به پرداخت هزینه ی خدمات پزشکی و بی بهره ماندن از آن معترضیم و خواهان انعقاد مجدد قرارداد فی مابین سازمان و بیمارستان های خصوصی هستیم درغیر این صورت پرداخت هزینه ی این خدمات به صندوق سازمان دارای هیچ گونه معنایی نخواهد بود.
باتشکر.
بازنشسته قزوینی