شادباش نوروزی به مردم و زحمتکشان ایران

آغاز سال نو و فرا رسیدن سنت های بهاری نیاکانمان که نوروز نام گرفته است را به مردم و زحمتکشان ایران شادباش می گوییم.
امیدواریم که سال پیش رو، سال اتحاد فعالان جنبش کارگری و سندیکایی برای تامین منافع طبقه کارگرایران باشد. ما معتقدیم که انسان برای پیروزی آفریده شده او را می توان نابود کرد ولی نمی توان شکست داد.
نوروز پیروز
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۲۹ اسفند ۱۳۹۳