نگاهی به تاریخ مبارزات شورای متحده مرکزی به روایت پرفسور يرواند آبراهاميان

پرفسور یرواند آبراهامیان ،ایرانی و مقیم آمریکاست. تز دکترای خود را در زمینه بررسی تاریخ ایران بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب 22 بهمن در کتاب ایران بین دو انقلاب نگاشته است. استفاده او از مدارک غربی بخصوص مدارک وزارت امورخارجه آمریکا و انگلیس، تحقیق او را منحصر به فرد نموده است. رفیق ارزشمند ما آقای عزت دولت آبادی عضو سابق سندیکای کارگران فلزکارمکانیک زحمت کشیده اند و بخشی از این کتاب را که به مبارزات جنبش کارگری پرداخته است را برای ما فرستاده بودند. ما ضمن ارج گذاری به این اقدام او در 150 سالگی تشکیل جمعیت رفاقت بین المللی کارگران درلندن توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس(انترناسیونال اول) با شعار ، کارگران جهان متحد شوید، آن را منتشر می کنیم تا به آگاهی هرچه بیشتر از تاریخ جنبش کارگری کمک کرده باشیم. این مقدمه را با سخنی از آموزگار بزرگ طبقه کارگر کارل مارکس به پایان می بریم.او به فعالان کارگری اندرز داده است که : « با رشد سرمایه داری زندگی طبقه کارگر بهتر نمی شود.نباید بدین امید نشست. طبقه کارگر تنها در مبارزه است که میتواند حقوق خود را بدست آورد.طبقه کارگرباید خود رموز سیاست بین المللی را بیاموزد.بکوشد تا قوانین ساده اخلاق و عدالت،که اشخاص شرافتمند باید درمناسبات میان خود مراعات کنند، قوانین عالیه مناسبات میان خلق ها گردند».
 کارل مارکس با این جمله ماهیت پاک و انسانی سیاست خارجی طبقه کارگر راکه فارغ ازهرگونه شوونیسم(ملی گرایی افراطی)ناسیونالیسم (ملی گرایی)و غارتگری و پایمال کردن حقوق خلقها بوده و از احترام به حقوق همه خلقها سرچشمه می گیرد،بیان می کند.
تحریریه سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک sfelezkar.com