پیکرها بر خاک، اما آرمان ها برپاست! 

رفیق کارگر حسین نعمتی دبیربه یاد ماندنی انجمن همبستگی شوراها و سندیکاهای زحمتکشان بدرود حیات گفت. حسین نعمتی از زمره کادرهای شورای متحده زحمتکشان ایران بود که بعد از کودتای کارگرستیز سال ۱٣٣۲ به زندان رفت و پس از آزادی در جنبش سندیکایی پس از کودتا نقش موثری در سازماندهی کارگران ساختمانی داشت. او بنیان گذار سندیکای کارکنان شرکت های ساختمانی در دهه چهل بود. حسین نعمتی پس از انقلاب بهمن با همکاری ولی اله مظاهری و باقری و سندیکاهای کارگری کفاش و بافنده سوزنی، خیاط وسندیکای کارگران حفاری وخطوط و لوله شرکت نفت ، انجمن همبستگی شوراها و سندیکاهای زحمتکشان تهران و حومه را با بیش از ۷۰ سندیکا بنیان گذاری کند. از شاهکارهای انجمن همبستگی مخالفت با قانون کار توکلی و به شکست کشانده تفکری بود که کارگر را در زمره حیوانات و اشیا می دید و برایش قانون اجاره می نوشت. 
حسین نعمتی از میان ما رفت ولی خدماتش به جنبش کارگری ایران ماندنی است. 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – ۲۵/ ۱/ ۱٣۹۴