گزارش خبرنگار نشریه پیام سندیکا از کارخانه ایران خودرو

پس از اعلام افزایش دستمزد حقیرانه سال 1394 ، کارگران ایران خودرو منتظر دریافت فیش های حقوق خود در چند روز آینده هستند. بنابر اطلاع ، کارگران در سالن های مختلف از اعتراض هماهنگ در مورد این افزایش حقیرانه سخن می گویند. 94/1/29