گزارش خبرنگار نشریه پیام سندیکا از کارخانه های شیشه

کارخانه شیشه عدل واقع در شهرک صنعتی شکوهیه قم در سال گذشته با 17 کارگر مشغول فعالیت بود که در اول سال امسال 4 نفر از کارگرانش را اخراج کرد.
کارخانه شیشه فدک واقع در شمس آباد قم از 45 کارگر سال گذشته 6 نفر را اخراج کرده است.
کارخانه شیشه شفق واقع در شمس آباد قم 8 کارگر از 50 کارگر خود را امسال نپذیرفت و آنان را راهی اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری نمود.
کارخانه شیشه جام گستر واقع در گلدسته چهار دانگه جاده ساوه از 17 کارگر خود 5 نفر را اخراج کرده است.این 5 کارگر در سالن رنگ مشغول بکار بودند که به دلیل کمی حقوق در سال کارخانه را به اعتصاب کشانده بودند.
کارخانه شیشه رخشان واقع در عباس آباد گرمسار هم تعطیل کرده و کارفرمایش دلیل تعطیلی را هزینه های بالای برق، آب ، گاز و تلفن اعلام کردهاست این کارخانه 35 کارگر داشت.
به این ترتیب کارخانه های بالا بطور متوسط از هر 4 کارگر خود در سال گذشته یکی را اخراج کرده اند.
30/1/1394