ماسک های بی کیفیت در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه موج پنجم کرونا در کشور مردم را درگیر کرده است و اولین دستور برای مقابله با این بیماری زدن ماسک است اما از ایران خودرو خبر می رسد که کیفیت ماسک ها پایین بوده و به درد نخور است. با آنکه مدتهاست کارگران در مورد این ماسک ها به مدیریت اطلاع رسانی کرده اند اما هنوز در کاغذبازی اداری موضوع گیر کرده و حل نشده است.

آیا در شرکتی به این عظمت خرید ماسک با کیفیت اینقدر مشکل است؟؟؟ آیا مامورین خرید نباید نظارت بشوند که هر کالای بنجلی را به شرکت نیاورند؟؟ یا اینکه موضوع سودورزی و زیرمیزی در کار است؟؟

باید هر کسی که در این فرایند دخیل است را جریمه کرد از مدیر مربوطه تا مامور خرید. با فساد اینگونه باید مبارزه کرد و جان کارگران را به خاطر چند دله دزد به خطر نیانداخت.