نه به بی قانونی و گرسنگی!(٦١)

کمپین پیروز شده است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز سی یکم مرداد از کارگاههای شاپ شرکت سازه پاد پیمانکاری کیانپور، فرجود، متوری خبر و عکس ارسال شده است که تعطیل کامل هستند و کارگاهها همچنان خاک می خورند. در گزارش دیروز هم گفتیم که پیمانکار کیانپور قراردادش لغو شده است.

در فاز دوم نه فیترها آمده اند نه جوشکاران. یعنی اینکه پرچم کمپین با افتخار بالاست.

برادران کارگر، در این ٢ ماه توانسته ایم ١٧ شرکت و پیمانکار را مجاب کنیم که بر طبق کمپین با کارگران قرارداد بنویسند. کمپین پیروز شده است و دوستان کارگر باید در پروژه هایی که از این به بعد قرارداد می نویسند حقوقی که گفته شده را در قراردادهایشان لحاظ کنند.

برادران کارگری که در یک پروژه با هم کار می کردند و با هم کارگاه را ترک کرده اند، اگر جوشکاران در پروژه شما بر طبق کمپین سرکار رفته اند شما هم با کارفرمای تان تماس گرفته با انتخاب نماینده ای با ایشان وارد مذاکره شوید. اگر کارفرما برای بستن قرارداد بر طبق کمپین با شما مقاومت می کند کافی است به ما اطلاع دهید تا از برادران جوشکار خود بخواهیم با شما همراهی کنند.

دوستان، اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای نه فقط جوشکاران، بلکه همه بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

بارها می شنویم که کارفرمایان به کارگران می گویند شما به سرکار برگردید پس از پیروزی کمپین، بر طبق کمپین با شما قرارداد خواهیم نوشت. کمپین پیروز شده است. هر قراردادی که نوشته می شود یک پیروزی برای کارگران است پس فریب اینگونه سخنان را نخوریم و تا با مقررات کمپین موافقت نکرده اند به سرکار باز نگردیم.

کارگر برادر کارگر

به امید پیروزی

متحد هستیم و متحد می مانیم.