واکسیناسیون در ذوب آهن عملیاتی شود!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از واکسیناسیون در ایران خودرو که با تلاش کارگران صورت گرفت، بیمارستان مطهری ذوب آهن هم اعلام کرده است تست پی سی آر را در بیمارستان بطور رایگان انجام می دهند و از ٢٤ مرداد هم واکسیناسیون را مطابق جدول سنی!! برای کارگران عملیاتی خواهند کرد. این در حالی است که ١٨ هزار کارگر ذوب آهنی با ارزش افزوده ای ٤ برابری نسبت به سال گذشته آن هم در این هنگامه کرونایی سود برای کارخانه رقم زده اند و مسولین ذوب آهنی لطف کرده بر طبق جدول سنی!!! می خواهند کارگران را واکسینه کنند. واقعن به این مدیران بی عرضه باید گفت….